Language
Хуулийн этгээдийг нэгтгэх, худалдан авах болон өөрчлөн байгуулах
Sep 01,2016 242

Хуулийн этгээдийг нэгтгэх, худалдан авах болон өөрчлөн байгуулах

Хуулийн этгээдийг нэгтгэх, худалдан авах, өөрчлөн байгуулах зэрэг нь Андерсон & Андерсон ХХН хуулийн фирмийн сайн мэргэшсэн бас нэгэн салбар юм. Бид өөрсдийн үйлчлүүлэгч нарт ихэвчлэн хилийн чанадад байх хуулийн этгээдийг нэгтгэх, худалдан авах, өөрчлөн байгуулахтай холбоотой нарийн төвөгтэй хэрэгт хэлцэл хийх, бичиг баримт боловсруулах, бусад ажлыг хариуцан ажиллах гэх мэт хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлдэг. Бид өөрсдийн цаг, энергийг олон төрлийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй өөрсдийн үйлчлүүлэгчдийг ойлгоход зарцуулдаг бөгөөд манай хуульчид аливаа зүйлийг олон талаас нь сэтгэх чадвартай билээ. Бид аливаа гэрээ хэлцлийн аль аль талууд болох худалдаж буй тал, эсвэл худалдан авах гэж буй тал, бага хэмжээний хувьцаа эзэмшигч, их хэмжээний хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлж байсан туршлагатай. Мөн бид хуулийн этгээдийн нэгтгэх, хамтарсан компани байгуулах, стратегийн ач холбогдолтой хуулийн этгээдүүдийн нэгдэл, их хэмжээний болон бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх гэх мэт энэхүү салбарт олон төрлийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байсан туршлагатай билээ.

Бизнесийн байгууллагуудын хэлэлцээр нь ирээдүйд олох ашгаа зөв тооцоолж, учирч болзошгүй эрсдлээс сэргийлж, хүлээж болзошгүй алдагдлыг багасгаж, нарийн зохион байгуулсан байхыг шаарддаг. Бизнесийн байгууллага нь том жижиг эсэхээс шалтгаалан бид өөрсдийн үйлчлүүлэгчдийг санхүү, татвар, хөдөлмөрийн эрх зүй, оюуны өмчийн эрх зүйтэй холбоотой бүхий л асуудлыг нарийвчлан анхаарч, хууль эрх зүйн бүхий л зохицуулалтыг сайтар судалсан эсэхэд анхаарал тавьдаг.

Андерсон & Андерсон ХХН нь Ази тивд болон Америкийн Нэгдсэн Улсад  хуулийн этгээдийг нэгтгэх, худалдан авах болон өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагаанд мэргэшсэн хуульч нарын багаар танд үйлчлэх болно. Манай хуульчдын баг аливаа хэргээс эрсдлийг олж тогтоох, хуулийн этгээдүүдийн нарийн төвөгтэй худалдан авах, нэгтгэх ажиллагааг зохион байгуулах, шаардлагатай эрх зүйн шаардлагыг тодорхойлох, эрх зүйн хянан магадлагаа хийх, бичиг баримт болосвруулах болон үйлчлүүлэгчиддээ хууль зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг ажилд хамтран ажилладаг билээ.

Фирмийн өмгөөлөгчдийн Хуулийн этгээдийг нэгтгэх, худалдан авах болон өөрчлөн байгуулах ажиллагаатай холбоотой ажлын туршлагууд: